top of page

תודות

ברצוננו להגיד תודה לאנשים והארגונים שלקחו חלק בהקמת היוזמה של יום כדור הארץ 2020.  

Secret Tel aviv 

בית הספר לקיימות הבינתחומי הרצליה

Plastic free Israel

Clean the buds - ארץ ללא בדל

Jam production 

TrashTag

הצוות הפועל על יום כדור הארץ 2020, התוכן והאתר: אלדר להבי, נעמה דורי, מור שגב, רומי פיקס, דניאל רון, עדן יובל, להב סיאדה ולאחרים שעזרו ותרמו.

bottom of page